คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ วงค์พิทักษ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุทธิพจน์ กิตติธนบดินทร์
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิตยพร หนุนสุข
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรนภา จิตลักษณ์
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทร์จิรา ลิ้มรัตนะ
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภิญญา ทองไพจิตร์
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอังสุมา เสือสวย
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนกร รุ่งรำพรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรภัทร ฉัตรวิเชียร
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัณฐิกา ศรีเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเจนจิรา ขวัญเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธันยกานต์ ไฝกิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนันธวัฒน์ สกิตชัย
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสหรัตน์ เลิศล้ำ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิภาวรรณ วิวาห์สุข
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2