คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภัสรา แสวงวงค์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายบัญชา ทองนพคุณ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันทร
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชราภรณ์ อุทาสา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง/สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพุฒิพรศ์ เนื่องจำนงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่าย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิภาวดี ตรังคะลักขี
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกมลวรรณ เนื่องจำนงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนม์นิภา นนทะสี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2