คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา เกียรติวุฒิไกร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประจักษ์ อโนมคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางมนัสนันท์ เนื่องจำนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางชลลดา วัดโส
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางจำนงค์ เนื่องจำนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน (ด้านสาธารณสุข)
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส ยนตรี
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสมมิตร ม่วงคำพร
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายดำเนิน เนื่องจำนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางอังชัน สอนพุดไทย
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสายชล ไพศาลภูมิ
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย เฮงเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญนาค รักจริต
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา สุภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจีรวรรณ ไขรัศมี
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ