คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา เกียรติวุฒิไกร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประจักษ์ อโนมคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายดำเนิน เนื่องจำนงค์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส ยนตรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสายชล ไพศาลภูมิ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิฑูรย์ เนื่องจำนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอังชัน สอนพุดไทย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจีรวรรณ ไขรัศมี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา สุภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางธิรดา จตุธราพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมมิตร ม่วงคำพร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางจำนง เนื่องจำนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางมนัสนันท์ เนื่องจำนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางกานต์ณา แพทย์ผล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะชาติ เศวตร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ