กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปณิชา อันอาสา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาลญา อุดมมั่นถาวร
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ อินทรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายตรีสุริค์ โกศลโพธิสกุล
ครูผู้ช่วย