กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายตรีสุริค์ โกศลโพธิสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาลญา อุดมมั่นถาวร
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ อินทรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปณิชา อันอาสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจุฑามาศ อุดม
ครูผู้ช่วย