กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเกรียงไกร บุตะเคียน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกานต์ณา แพทย์ผล
ครู คศ.3