กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกานต์ณา แพทย์ผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสสิธร ผสมทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวทิวาพร รอญศึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางวิริยา ชาญวรวุฒิ
ครู คศ.1

นายเกรียงไกร บุตะเคียน
ครูผู้ช่วย