กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุสรณ์ สกุลเบิกไพร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปิยะพงษ์ ทองนาคะ
ครู คศ.1