กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจันทิมา แจ่มจำรัส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอัมพิกา มานพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววนิดา วงษ์ชมภู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปรารถนา ลีกลาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2