กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจันทิมา แจ่มจำรัส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอัมพิกา มานพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววนิดา วงษ์ชมภู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปรารถนา ลีกลาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2