กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจันทิมา แจ่มจำรัส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทิพวัลย์ พูศักดิ์ศรีกิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอัมพิกา มานพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววนิดา วงษ์ชมภู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวลลิตา พาดี
ครูอัตราจ้าง