กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกิตติศักดิ์ แสงสว่าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสสิธร ผสมทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางวิริยา ชาญวรวุฒิ
ครู คศ.1

นางสาวภาวิณี ศานติกุลวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวทิวาพร รอญศึก
ครู คศ.1

นางสาวรัตติยา อุดมทวี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2