กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภาวิณี ศานติกุลวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสสิธร ผสมทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางวิริยา ชาญวรวุฒิ
ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์ แสงสว่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวทิวาพร รอญศึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรัตติยา อุดมทวี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2