กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภาวิณี ศานติกุลวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายกิตติศักดิ์ แสงสว่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรัตติยา อุดมทวี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุภาพร สมานพร้อม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1