กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภาวิณี ศานติกุลวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายกิตติศักดิ์ แสงสว่าง
ครู คศ.1

นางสาวรัตติยา อุดมทวี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุภาพร สมานพร้อม
ครูอัตราจ้าง