กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวคณาลักษ์ ลาน้ำคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายพลากร ภางาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายกิตติภพ สกุลฮูฮา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุรัตนา โสภาพล
ครู คศ.1

นางสาวยุพิน ปัจจัยโคถา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1