กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวคณาลักษ์ ลาน้ำคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายพลากร ภางาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายกิตติภพ สกุลฮูฮา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุรัตนา โสภาพล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวยุพิน ปัจจัยโคถา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1