งานห้องสมุด

นางรัตนา วงศ์ยัง
หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุด
หัวหน้างานห้องสมุด