พนักงานบริการ

นายสุข ชินโฉม
พนักงานบริการ

นางลาวัลย์ ชินโฉม
นักการภารโรง