บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวทิพวรรณ เทพวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางพจรีย์ สาดชื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ