การศึกษาพิเศษ

นางปวีณา ศิลส่ง
ครู คศ.3
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาวเจมจิรา พลอยเขียว
ครู คศ.2

นางสาวปรรัตน์ ศรีพินิจ
ครูการศึกษาพิเศษประจำศูนย์ 3S

นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์พิมพ์
พี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษช่วงชั้นที่ 2

นางพจรีย์ สาดชื่น
พี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษช่วงชั้นที่ 1

นางสาววรรณวิษา ทิมทอง
พี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษช่วงชั้นที่ 3

นางบัวตูม ตรังคะลักขี
พี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษประจำศูนย์ 3S

นางสาวณพวรรณ ใจใสสุข
พี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษระดับปฐมวัย

นางสาวอุษา นาวิน
ครูการศึกษาพิเศษประจำศูนย์ 3S

นางสาวจิดาภา กลิ่นจิ๋ว
พี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษระดับปฐมวัย

นางสาวรัดดา ขันธรรม
พี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษระดับปฐมวัย

นางสาวศศินิภา ศรีประพัติ
พี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษช่วงชั้นที่ 1

นางสาวอริสา โตแจ่ม
พี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษช่วงชั้นที่ 2