การศึกษาพิเศษ

นางปวีณา ศิลส่ง
ครู คศ.3
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาวเจมจิรา พลอยเขียว
ครู คศ.2

นางบัวตูม ตรังคะลักขี
พี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษประจำศูนย์ 3S

นางสาวศศินิภา ศรีประพัติ
ครูการศึกษาพิเศษประจำศูนย์ 3S

นางสาวอุษา นาวิน
ครูการศึกษาพิเศษช่วงชั้นที่ 1

นางสาวณพวรรณ ใจใสสุข
ครูการศึกษาพิเศษช่วงชั้นที่ 1

นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์พิมพ์
ครูการศึกษาพิเศษช่วงชั้นที่ 2

นางสาวอริสา โตแจ่ม
พี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษช่วงชั้นที่ 2

นางสาววรรณวิษา ทิมทอง
พี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษช่วงชั้นที่ 3