การศึกษาพิเศษ

นางสาวเจมจิรา พลอยเขียว
ครู คศ.2
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางปวีณา ศิลส่ง
ครู คศ.3

นางสาวปรัชญ์ศิรัส ปรีสกุลเศรษฐ์
ครู คศ.2

นางพจรีย์ สาดชื่น
ครูการศึกษาพิเศษช่วงชั้นที่ 1

นางบัวตูม ตรังคะลักขี
พี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษประจำศูนย์ 3S

นางสาวศศินิภา ศรีประพัติ
ครูการศึกษาพิเศษประจำศูนย์ 3S

นางสาวณพวรรณ ใจใสสุข
พี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษประจำศูนย์ 3S

นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์พิมพ์
ครูการศึกษาพิเศษช่วงชั้นที่ 1

นางสาวอริสา โตแจ่ม
พี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษช่วงชั้นที่ 2

นางสาววรรณวิษา ทิมทอง
พี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษช่วงชั้นที่ 3

นางสาวจันทรกานต์ ว่องไว
ครูอัตราจ้าง