กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรัตนา วงศ์ยัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์
ครู คศ.3

นางสังเวียน ดำรงศานติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพรพิมล ชำนาญพล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจริยา พงศ์สุปราณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2