กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรัตนา วงศ์ยัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสังเวียน ดำรงศานติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจริยา พงศ์สุปาณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวมุทิตา แสนโกฎิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1