กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรัตนา วงศ์ยัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจริยา พงศ์สุปาณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวมุทิตา แสนโกฎิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภูสุดา ทองนพคุณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายปฏิพัทธ์ โกศล
ครูอัตราจ้าง