ปฐมวัย

นางชลลดา วัดโส
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอำพร บุญเย็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางศศิชา กรานมูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสุกานดา ศรีไพโรจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวพิมผกา สุวรรณา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางภคพร พานิช
ครูพิเศษปฐมวัย