ปฐมวัย

นางชลลดา วัดโส
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสุกานดา ศรีไพโรจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางศศิชา กรานมูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวพิมผกา สุวรรณา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางภคพร พานิช
ครูพิเศษปฐมวัย

นางสาวจุฑามาศ อุดม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1