คณะผู้บริหาร

นายปิยะชาติ เศวตร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรัตนา วงศ์ยัง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางชลลดา วัดโส
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจันทิมา แจ่มจำรัส
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป