คณะผู้บริหาร

นายปิยะชาติ เศวตร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวภาวิณี ศานติกุลวงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางชลลดา วัดโส
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกานต์ณา แพทย์ผล
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป