ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายใช้ ศุภกิจ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2466
ชื่อ-นามสกุล : นายเปลี่ยน อรัญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ สามารถ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 มิถุนายน 2482-30 มิถุนายน 2483
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท สุขทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2483 - 4 ตุลาคม 2484
ชื่อ-นามสกุล : นายจีบ พรหมมา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 พฤษภาคม 2484 - 9 ตุลาคม 2484
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ ปรีดาสุข
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ตุลาคม 2484 - 12 กันยายน 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายสวง เนื่องจำนงค์
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 กันยายน 2485 - 21 กันยายน 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท สุขทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 กันยายน 2485 - 10 เมษายน 2487
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร สงวนสัตย์
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2487 - 10 พฤษภาคม 2487
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล ธาราดล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2487 - 19 ธันวาคม 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ คำภีร์ญาณนนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ธันวาคม 2491 - 3 มิถุนายน 2496
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภา ฝอยหิรัญ
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มิถุนายน 2496 - 30 มิถุนายน 2501
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภา ฝอยหิรัญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2501 - 30 กันยายน 2503
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ แสงกระจ่าง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2503
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ แสงกระจ่าง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2503 - 30 กันยายน 2530
ชื่อ-นามสกุล : นางปวีณา แซมหิรัญ
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2530 - 16 ธันวาคม 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายประพาสน์ ศรีสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ธันวาคม 2530 - 14 มีนาคม 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก อิ่มเล็ก
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มีนาคม 2534 - 8 ธันวาคม 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก อิ่มเล็ก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธันวาคม 2541 - 30 กันยายน 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ ศรีพินิจ
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2546 - 30 พฤศจิกายน 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ ศรีพินิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2546 - 30 กันยายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะชาติ เศวตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2563