ภาพกิจกรรม
21 สิงหาคม 2562 ประกวดมารยาทไทยนักเรียน ประจำปี 2562
         วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 สภาวัฒนธรรมตำบลหนองรี จัดโครงการประกวดมารยาทไทยนักเรียน ประจำปี 2562 โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นปฐมวัย รุ่นประถมศึกษา และรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนภายในตำบลหนองรีในการส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงการดังกล่าว โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย นอกจากนี้ยังได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2562 โดยสภาวัฒนธรรมตำบลหนองรี สำหรับผลการประกวดจะประกาศในครั้งต่อไป
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,10:07   อ่าน 61 ครั้ง