ภาพกิจกรรม
8 สิงหาคม 2562 ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสพฐ.
        วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี และคณะครู ให้การต้อนรับท่านประเวศ คำหงส์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสพฐ. เช่น การอ่านออกเขียนได้ การท่องสูตรคูณ, โครงการอาหารกลางวัน, การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV/DLIT, โครงการพระราโชบายรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในห้องเรียน ขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ผู้บริหาร และคณะครูทุกคนพร้อมที่จะนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2562,21:40   อ่าน 10 ครั้ง