ภาพกิจกรรม
28 กุมภาพันธ์ 2562 ประเมินรักษาสภาพโครงการสถานศึกษาสีขาว
        วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางกานต์ณา แพทย์ผล ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนต้อนรับคณะกรรมการ เพื่อรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร รักษาสภาพ ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมี นางสาวปาลญา อุดมมั่นถาวร ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการประเมินได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นางสาวสุภาพร เอื้อพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางนพภัสสร โกสินทรจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางรุ่งทิพย์ โกสินทรจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โรงเรียนขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาให้ความรู้แนวทางและคำชี้แนะในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขต่อไป
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,11:22   อ่าน 60 ครั้ง