ภาพกิจกรรม
14-16 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
     วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวม
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,10:23   อ่าน 81 ครั้ง