การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
แบบตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1
 

OIT
 

รายการ
 

ลิงก์เว็บไซต์
 

 O1
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน

 
 

 O2
 
 
 ข้อมูลผู้บริหาร

 
LINK

 O3
 
 
 อำนาจหน้าที่

 
 

 O4
 
 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 
 

 O5
 
 
 ข้อมูลการติดต่อ

 
 

 O6
 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
LINK

 O7
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
LINK

 O8
 

 Q&A
 
 

 O9
 
 Social Network LINK

 O10
 
 แผนดำเนินงานประจำปี  

 O11 

 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานประจำปี รายไตรมาส  

 O12
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  

 O13
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

 O14
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  

 O15
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  

 O16
 
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  

 O17
 
 E–Service  

 O18
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

 O19
 
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส  

 O20
 
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

 O21
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ  

 O22
 
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

 O23
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
 
 O24

 
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

 O25
 
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 O26
 
 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล  

 O27
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล  

 O28
 
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  

 O29
 
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

 O30
 
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

 O31
 
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  

 O32
 
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  

 O33
 
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

 O34
 
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

 O35
 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

 O36
 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
 

 O37
 
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

 O38
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

 O39
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  

 O40
 
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายไตรมาส  

 O41
 
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

 O42
 
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  

 O43
 
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม  

 O44
 
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

 O45
 
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต  

 O46
 
 มาตรการป้องกันการรับสินบน  

 O47
 
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

 O48
 
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ