ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

             โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ให้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดมาอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้โรงเรียนได้รับโอกาสที่ดีและได้รับคัดเลือกจากสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ให้เป็น ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนรุ่นที่3 ในปีการศึกษา 2553 นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกับโครงการ อ่านสร้างสุขในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในปีการศึกษา 2555 มาจนถึงปัจจุบัน

            ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก               และเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบาย                พัฒนาให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต ลักษณะมาตรฐาน 3 ดี  คือ หนังสือดี   บรรยากาศดี  และบรรณารักษ์ดี มีการพัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ มีอากาศถ่ายเทดี                  แสงสว่างเพียงพอ เก็บหนังสือเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้สะดวก                    จัดตั้งโปรแกรมระบบอัตโนมัติ OBEC LIBRARY การทำบัตรสมาชิก การลงทะเบียนหนังสือ   จัดทำรายงานสถิติ การบริการยืม-คืนหนังสือ การบริการห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต โดยมีบรรณารักษ์ที่มีความรู้ สามารถให้บริการแก่นักเรียนและผู้ใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งเป็นกลุ่ม ห้องเรียน รายบุคคล โดยพยายามจัดกิจกรรมต่างๆ ขยายบริการไปสู่สังคม และประชาชนในท้องถิ่น จนมีผู้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

หนังสือดี

  

บรรยากาศดี
บรรณารักษ์ดี
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

การปรับปรุงด้านกายภาพ
ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีได้พัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพ ปีการศึกษา 2559 โดยปรับปรุงภายในห้องสมุด  จัดปรับปรุงมุมต่างๆให้สวยงาม เช่นมุมอ่าน มุมสบายตา ประชาสัมพันธ์ มุมเล่านิทาน และมุมพักผ่อน ห้องสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต รวมทั้งจัดหาสื่อ และหนังสือประเภทต่างๆเพื่อสร้างความพึงพอใจและพร้อมให้บริการแก่ผู้รับบริการ
กิจกรรมการส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิตและการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่าน
เมื่อวันที่ 23-24 กรกฏาคม คุณครูรัตนา วงศ์ยัง ครูบรรณารักษ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ได้เป็นวิทยากรอบรมสร้างเครือข่ายเข้มแข็งให้กับคณะครูในโรงเรียนของสพป.ชบ.1 เกี่ยวกับการส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิตและการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่าน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป.กำแพงเพชร เขต1
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป.กำแพงเพชร เขต1 จำนวน 29 คน ศึกษาการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆของห้องสมุดรวมทั้งการนำเสนอกิจกรรมของคณะยุวบรรณารักษ์ด้านการส่งเสริมการอ่านตลอดจน การแสดงการเล่านิทานของยุวบรรณารักษ์
วิทยากรอบรมโปรแกรมห้องสมุดและการจัดการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
เมื่อวันที่1~2 เดือนพฤษภาคม2560 นางรัตนา วงศ์ยัง บรรณารักษ์ห้องสมุดมีชีวิต้นแบบได้เป็นวิทยากรอบรมโปรแกรมห้องสมุดและการจัดการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายสพป.ชบ.1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ สพฐ.
และการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
การดำเนินงานส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดมีชีวิต​ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี​ ปีการศึกษา​2562​
การดำเนินงานส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดมีชีวิต​เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน​ มีความสามารถในการอ่าน​ การเขียน​ การสื่อสาร​และการคิดวิเคราะห์​ตลอดจนการใช้สื่อ​เทคโนฦยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดแบะปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมที่ดำเนินการ มีดังนี้

          กิจกรรมยอดนักอ่าน
กิจกรรมบริการยืม-คืนหนังสือ
กิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง

กิจกรรมส่งเสริมเจ้าฟ้ายอดนักอ่าน
กิจกรรมงานบริการสังคม​ ส่งเสริมคนดีสู่สังคม
กิจกรรมห้องสมุดสีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 
กิจกรรมวันสุนทรภู่
 
กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาดูงาน
กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
การดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต​ ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา​2563
1.ปรับปรุงสภาพภายในให้เอื้อต่อผู้รับบริการ
ห้องสมุดได้ปรับปรุงสภาพภายในให้เอื้อต่อผู้รับบริการแหล่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ​ เช่นการจัดมุมแหล่งเรียนรู้​ การจัดหมวดหมู่หนังสือ​เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้สะดวก​รวมทั้งการป้องกันตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 หรือโควิด19
2.การจัดกิจกรรมของห้องสมุดมีชีวิต
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดมีชีวิต, กิจกรรมอ่านสร้างสุข, กิจกรรมเจ้าฟ้ายอดนักอ่าน​เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์​ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมหมื่นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3.กิจกรรมส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ให้กับคณะศึกษาดูงาน

4. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ 
เมื่อวันที่​ 18​ กันยายน​ 2563​ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี​  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ​ พร้อมเกียรติบัตร​  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น​ และเกียรติบัตรรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษาตอนปลาย​ ในการแข่งขันตอบคำถาม"GEN  Z READ.​  PRINCES  Book"  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี​ จากท่าน​ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี​ เขต​1​ ท่านเต็ม​ เสืออ่วม​ และนำส่งมอบให้กับบรรณารักษ์ห้องสมุดและนักเรียนรับรางวัล
5.กิจกรรม​ "น้อมรำลัก​ถึงในหลวงรัชกาลที่9​"
เมื่อวันที่13​ ตุลาคม​2563​ ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีได้จัดกิจกรรม​ "น้อมรำลัก​ถึงในหลวงรัชกาลที่9" ​โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม​และรับมอบเกียรติบัตร​  และรางวัล​โดยให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคำพ่อสอน​ และทำความดีต่อไป