ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

             โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ให้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดมาอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้โรงเรียนได้รับโอกาสที่ดีและได้รับคัดเลือกจากสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ให้เป็น ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนรุ่นที่3 ในปีการศึกษา 2553 นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกับโครงการ อ่านสร้างสุขในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในปีการศึกษา 2555 มาจนถึงปัจจุบัน

            ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก               และเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบาย                พัฒนาให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต ลักษณะมาตรฐาน 3 ดี  คือ หนังสือดี   บรรยากาศดี  และบรรณารักษ์ดี มีการพัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ มีอากาศถ่ายเทดี                  แสงสว่างเพียงพอ เก็บหนังสือเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้สะดวก                    จัดตั้งโปรแกรมระบบอัตโนมัติ OBEC LIBRARY การทำบัตรสมาชิก การลงทะเบียนหนังสือ   จัดทำรายงานสถิติ การบริการยืม-คืนหนังสือ การบริการห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต โดยมีบรรณารักษ์ที่มีความรู้ สามารถให้บริการแก่นักเรียนและผู้ใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งเป็นกลุ่ม ห้องเรียน รายบุคคล โดยพยายามจัดกิจกรรมต่างๆ ขยายบริการไปสู่สังคม และประชาชนในท้องถิ่น จนมีผู้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

หนังสือดี

  

บรรยากาศดี
บรรณารักษ์ดี
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

การปรับปรุงด้านกายภาพ
ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีได้พัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพ ปีการศึกษา 2559 โดยปรับปรุงภายในห้องสมุด  จัดปรับปรุงมุมต่างๆให้สวยงาม เช่นมุมอ่าน มุมสบายตา ประชาสัมพันธ์ มุมเล่านิทาน และมุมพักผ่อน ห้องสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต รวมทั้งจัดหาสื่อ และหนังสือประเภทต่างๆเพื่อสร้างความพึงพอใจและพร้อมให้บริการแก่ผู้รับบริการ
กิจกรรมการส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิตและการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่าน
เมื่อวันที่ 23-24 กรกฏาคม คุณครูรัตนา วงศ์ยัง ครูบรรณารักษ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ได้เป็นวิทยากรอบรมสร้างเครือข่ายเข้มแข็งให้กับคณะครูในโรงเรียนของสพป.ชบ.1 เกี่ยวกับการส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิตและการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่าน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป.กำแพงเพชร เขต1
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป.กำแพงเพชร เขต1 จำนวน 29 คน ศึกษาการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆของห้องสมุดรวมทั้งการนำเสนอกิจกรรมของคณะยุวบรรณารักษ์ด้านการส่งเสริมการอ่านตลอดจน การแสดงการเล่านิทานของยุวบรรณารักษ์
วิทยากรอบรมโปรแกรมห้องสมุดและการจัดการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
เมื่อวันที่1~2 เดือนพฤษภาคม2560 นางรัตนา วงศ์ยัง บรรณารักษ์ห้องสมุดมีชีวิต้นแบบได้เป็นวิทยากรอบรมโปรแกรมห้องสมุดและการจัดการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายสพป.ชบ.1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ สพฐ.
และการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด