พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  (Mission)
          1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
          2.  ส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่มาตรฐานสากล
          3.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาสู่มืออาชีพ
          4.  สร้างความตระหนักให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
          5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์  (Goal)   
          โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ดังนี้
          1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
          2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
          3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาสู่มืออาชีพ
          4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
          5.ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง