วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
      ภายในปี 2562 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โดยครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความพอเพียง เคียงคู่วิถีพุทธ