ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7  ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  ก่อตั้งเมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2466 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดหนองรีเป็นสถานที่ศึกษา ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองรี  จัดการศึกษาด้วยเงินอุดหนุนของรัฐบาล และประชาชนตำบลหนองรี เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 มีนายใช้ ศุภกิจ เป็นครูใหญ่และมีขุนประนนท์  เนื่องจำนงค์  เป็นผู้อุปการะโรงเรียน
           ปี พ.ศ. 2480  ได้จัดตั้งขึ้นใหม่เป็นเอกเทศในที่ดินว่างเปล่าด้านทิศเหนือของวัดหนองรี 
ได้จัดสร้างอาคารขึ้น 1 หลัง  แบบ ป.2  ใต้ถุนสูง  มีพระอธิการอ่อง พุทธรักขิโต เป็นเจ้าอาวาส
วัดหนองรี ขุนประนนท์  เนื่องจำนงค์  นายเฉย  เนื่องจำนงค์  นายฮวด  โต้วฮวดใช้  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลหนองรี ร่วมกันหาเงินได้  5,200 บาท และรัฐบาลสมทบอีก 600 บาท  รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 5,800 บาท เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2482 ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองรี 1 วัดหนองรี (ประนนท์ราษฎร์รังสรรค์)”  มีนายเฉย  เนื่องจำนงค์ กำนันตำบลหนองรี เป็นผู้อุปการะโรงเรียน มีนายจรูญ สามารถ  เป็นครูใหญ่
          ปี พ.ศ. 2506  ได้งบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ 017 จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
          ปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ ป 1 ข ใต้ถุนสูง 4
ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง 
          ปี พ.ศ. 2522  ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป 1 ข  ชั้นล่าง อีก 4 ห้องเรียน  ใช้งบของทางราชการ
          ปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารเรียนถาวร แบบ สปช.105/29จำนวน
1 หลัง 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูงและในปีนี้ กำนันทรงสิทธิ์  รักษาศีล กำนันตำบลหนองรี  
พระครูปลัดวินัย เปมสีโล เจ้าอาวาสวัดหนองรี  กรรมการโรงเรียน ประชาชนในตำบล และคณะครู ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าการศึกษาหาเงินสร้างต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง อีก 4 ห้องเรียน
          ปี พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบกรมสามัญ
(อาคารปฏิรูป 2541)  จำนวน 1 หลัง 5 ห้องเรียน
          ปี พ.ศ. 2547  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 18 ห้องเรียนให้จำนวน  1 หลัง
          ปี พ.ศ. 2548  ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นระดับจังหวัด
          ปี พ.ศ. 2549 ได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2549
          ปี พ.ศ. 2550 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมชั้นนำ ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2550 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับประเทศ จากธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลโรงเรียนแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น ระดับประเทศ ในการเข้าร่วม
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจากชมรมพุทธศาสตร์สากล ปีการศึกษา 2550
          ปี พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลให้เป็น โรงเรียนแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ระดับภาค ในการเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจากชมรมพุทธศาสตร์สากล
          ปี พ.ศ. 2553  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานโดยส.ส.บรรจบ  รุ่งโรจน์  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 2 หลัง ใต้ถุนสูง 4 ห้องเรียน
          ปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายสุนทร ตันติโภคากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ได้ประสานของบประมาณพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2553 สร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ใช้งบประมาณ จำนวน 2,618,000 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
          ปี พ.ศ. 2553 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ให้เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2553 โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อดำเนินการขยายผลการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีก 55 โรงเรียนใน 55 จังหวัดทั่วประเทศ
          ปี พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลโรงเรียนที่จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็ง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลเครือข่ายคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
          ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดีเด่น ด้านใฝ่เรียนรู้ ชื่อกิจกรรม เรียนรู้อย่างลึกด้วยกิจกรรมโครงงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
          ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนขนาดกลาง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
          ปี พ.ศ. 2555 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ และอัฒจันทร์ จำนวน 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ประสานโดย ส.ส. สุชาติ  ชมกลิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี นายสุนทร  ตันติโภคากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี และนายเดชา  เกียรติวุฒิไกร กำนันตำบลหนองรี
          ปี พ.ศ. 2556 มูลนิธิวงษ์เจริญสิน ดำเนินการต่อเติมห้องเรียนชั้นล่าง ของอาคารแบบ สปช 105/29  จำนวน 4 ห้องเรียนให้เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Students Support Service : SSS) โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,579,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และทำพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 นายวิจารณ์  ผดุงวิถี  รองประธานมูลนิธิวงษ์เจริญสิน และคณะเป็นผู้ส่งมอบ และนายวิทยา  คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ
          ปี พ.ศ. 2556 ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด และมูลนิธิเอสซีจี  สร้างห้องน้ำสำหรับเด็กพิเศษ จำนวน 4 ห้อง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น  250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
          ปี พ.ศ. 2558 ปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียน โรงรถและหน้าหอประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์เป็นถนนลาดยางแอลฟาสติกส์ได้รับการสนับเป็นจำนวนเงิน 205,800 บาท ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ชลบุรีเสม็ดพัฒนา 115,800 บาท และจัดสร้างหอพระทางเข้าหน้าอาคารหอประชุมปุณณะชัยยะ เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียน
          ปี พ.ศ. 2559 จัดทำเวทีหอประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์เป็นจำนวนเงิน 235,000 บาท
          ปี พ.ศ. 2560 จัดสร้างถนนลาดยางแอลฟาสติกส์ หน้าอาคารอบจ.ถึงศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจากคุณจิณห์ญาภัค  เอกกุล จำนวนเงิน 150,000 บาท