ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ต.ค. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 สัปดาห์ของการสอบกลางภาค/ปลายภาคเรียนที่1
23 ส.ค. 61 การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
หอประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์
15 ธ.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษา ณ เมืองน้ำแข็ง วิหารเซียน และเขาชีจรรย์
02 ธ.ค. 59 ถึง 03 ธ.ค. 59 กีฬาสีภายในโรงเรียน "ชุมชนวัดหนองรีเกมส์"
02 มิ.ย. 59 งานวันทำบุญครบรอบ ๙๔ ปี โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ครูแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
08 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 การสอบปลายภาคเรียนที่2/2558
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) นักเรียนชั้น ป.6และม.3
02 ก.พ. 59 ถึง 04 ก.พ. 59 กิจกรรมค่ายลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรมค่ายลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2558
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
28 ม.ค. 59 ถึง 30 ม.ค. 59 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 29-31 มกราคม 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
23 ม.ค. 59 ถึง 24 ม.ค. 59 การเข้าค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป.6และม.3
หอประชุมเขียวอำไพ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 ม.ค. 59 ถึง 17 ม.ค. 59 สัปดาห์วันครู